Taiwanese Pen

Taiwanese Pen, the literary society of Taiwanese writers for the promotion of literary creations in Taiwanese language was established in 2009. Taiwanese Pen asserts that Taiwan's literature must be written in Taiwanese instead of Chinese.

Koan-hē Tâi-bûn Pit-hōe

Pún hōe ê chong-chí sī beh kó͘-bú Tâi-gí bûn-ha̍k chhòng-chok, thoân-kiat Tâi-gí-bûn chok-ka, thê-seng chhòng-chok chúi-chún kap Tâi-gí bûn-hòa tē-ūi, kiam beh chhiok-sêng kok-lāi kap kok-chè bûn-ha̍k kau-liû ha̍p-chok.

Lāi-chèng-pō͘ li̍p-àn chèng-hō:Tâi Lāi Siā Jī Tē 980227853 hō

Chhòng-hōe sêng-li̍p ji̍t-kî: 2009/11/21

關係台文筆會

本會以鼓勵台語文學創作、團結台語文作家、提升創作水準kap台語文化地位,兼促成國內、國際文學交流合作為宗旨。

內政部立案證號:台內社字第0980227853號

創會成立日期:2009年11月21日

統編號碼:2595 9844

郵政劃撥:
戶名:台文筆會 帳號:42266208

Cho͘-chit sêng-oân 第7屆組織成員
(Jīm-kî 任期7th Term:2024.01.27~2027.01.26)理事(board members):

陳明仁、陳正雄、林裕凱、周定邦、陳金花、陳永鑫、蔣日盈、王藝明、林武憲、藍春瑞、陳俐雯

監事(supervisors):

張復聚、陳慕真、丁鳳珍

常務理事:

陳明仁、陳金花、周定邦

常務監事:

張復聚

理事長(Chairperson):

陳明仁(Tân Bêng-jîn)

秘書長(Secretary-general):

蔣為文(Wi-vun T. Chiung)

 

Le̍k-nî Lí-kàm-sū & kàn-pō͘ 歷年理監事kap幹部

Jīm-kî 任期Term 1, 2, 3, 4, 5, 6

Chiong-thêng 本會章程 PDF

Ji̍p-hōe-pió入會申請表 PDF DOC


請kā入會申請表回傳(email、fax or郵寄):
會址:70457台南市北區小東路147巷32號
台文筆會/祕書處收

Contact info:
No. 32, Lane 147, Siau-tong Rd., Tainan 70457, TAIWAN
Tel: 06-209 6384
Fax:06-275 5190
e-mail: taibunpithoe@gmail.com