Taiwanese Pen Annual Selections (TPAS)

You may download the PDF files of TPAS for free for your personal non-business purpose usage. For business or group study purpose, please buy a hardcopy or request authorization from us. You need to request a password to print it out. You can purchase a hardcopy from PC-store.

網路電子書僅限個人在家非商業用途使用!
學校或團體授課之學員需購買紙本書籍才獲授權使用此網路電子書!

Tiān-chú-chheh hān-tiāⁿ su-jîn hām hui-siong-gia̍p ê iōng-tō͘. Ha̍k-hāu ia̍h-sī thoân-thé siōng-khò ê ha̍k-oân ài bé chóa-pún ê chheh chiah ē-tàng siū-koân iōng tiān-chú-chheh.

No.1 Year 2013

No.2 Year 2014

No.3 Year 2016

No.4 Year 2017

No.5 Year 2018

No.6 Year 2019

No.7 Year 2020

No.8 Year 2021

No.9 Year 2022

No.10 Year 2023

Taiwanese Writers

Taiwanese Writers published in 2019