311

Ti-on Ku-su-cheh

K-liām Lm Bō͘-seng ku-siū

台灣教師節 紀念林茂生教授

March 11: Taiwanese Teachers Day

Ngy 11 thng 3 l Ngy Nh gio Đi Loan

311日は台湾の教師の日

3 11 대만 스승의

11 marca: Tajwański Dzień Nauczyciela


11. März: Taiwanischer Lehrertag

 

第二屆311 台灣教師節電子賀卡設計比賽入選作品公告(2024/2/8)
看入選作品Khòaⁿ chok-phín

掠光批印刷檔Lia̍h kng-phoe ìn-soat-tóng下載明信片列印檔

Ta̍k-ke lóng lâi iōng Tâi-gí Pe̍h-ōe-jī siá kng-phoe!

新聞報導News: 成大辦研討會發行光批紀念林茂生教育家


紀念林茂生教授國際研討會kap台灣教師節賀卡設計比賽頒獎典禮
已經2024/3/10 (禮拜) tī成大台文系館88154教室圓滿辦理。

Gī-têng 會議議程

Hōe-gī chhiú-chheh會議手冊(PDF 8M)

Chhi̍h chia pò-miâ 按此網路報名

 

 

目的:為著chhui-sak每年311台灣教師節thang表達對林茂生教授 siu-liāmmā鼓勵民眾表達對台灣老師感謝,特別辦理chit-比賽。

關係林茂生:

林茂生教授(1887~1947)是台灣本土頭一个教育家,伊學問超過中國胡適,是當時台灣第一人。林茂生對日本東京帝國大學(chit-m 東京大學)文學士kap美國哥倫比亞大學哲學博士畢業。林茂生以《日本統治下台灣的學校教育:其發展及有關文化之歷史分析與探討》博士論文,成做台灣第一位關心教育議題kohtio̍h博士學位台灣人。林茂生教授一生熱心奉獻教育工課,前後長榮中學、台南師範學院、台南商業專門學校、台南高等工業學校、成功大學(koh擔任頭任圖館館館長10) hām 台灣大學等任教,受伊牽教學子生put-l- chē。林茂生thng-h講是台灣首席教育家。林茂生教授m̄-nā精通日文、英文、德文等外文,林茂生伊本身mā精通台語白話字,koh支持kap實踐台灣語文現代化、標準化甚至建構以台灣母語做基礎「台灣學」教育。可惜,chiah-nī優秀教育家soah tī 1947311彼工遭受中國國民黨特務非法逮捕koh殺害。台灣羅馬字協會等本土社團thu-ke chit- 活動來chhui-sak每年311chi做台灣教師節thang紀念林茂生教授對台灣教育貢獻。

林茂生教授八項世界第一ê紀錄:
第一位台灣人i日本東京大學文學士畢業。
第一位台灣人留學美國the̍h tio̍h教育哲學博士學位。
第一位美國Columbia大學John Dewey教授指導台灣學生。
第一位台灣人hām胡適 ch-he hō͘ John Dewey教授指導。
第一位成大台灣籍教授,負責英文kap德文教學。
第一位成大圖書館館長,一做十冬。
第一位以台灣教育議題做博士論文學者。
第一位台灣籍教授kō͘台語白話字創作台灣新文學。

關於林茂生(中文版):

林茂生教授(1887~1947)為台灣的首席教育家,其學問遠超過中國的胡適,為當時台灣第一人。林茂生分別畢業於日本東京帝國大學(現在的東京大學)文學士及美國哥倫比亞大學哲學博士。林茂生以《日本統治下台灣的學校教育:其發展及有關文化之歷史分析與探討》為博士論文,成為台灣第一位關心教育議題而取得博士學位的台灣人。林茂生教授一生熱心奉獻於教育的工作,分別在長榮中學、台南師範學院、台南商業專門學校、台南高等工業學校、成功大學(並擔任首任圖館館館長10)和台灣大學等任教,受其教誨的學子無數。林茂生堪稱為台灣的首席教育家。林茂生教授不僅精通日文、英文、德文等外文,林茂生本身也精通台語白話字,且支持與實踐台灣語文的現代化、標準化並建構以台灣母語為基礎的「台灣學」教育。可惜,這麼優秀的教育家卻於1947311日遭中國國民黨特務非法逮捕並殺害台灣羅馬字協會等社團透過此活動推動每年311日為台灣教師節以紀念林茂生教授對台灣教育的貢獻。

林茂生教授八項世界第一的紀錄(中文版):
第一位台灣人畢業於日本東京大學文學士。
第一位台灣人留學美國獲得教育哲學博士學位者。
第一位美國哥倫比亞大學杜威教授指導的台灣學生。
第一位台灣人和胡適共同受教於杜威教授。
第一位成大的台灣籍教授,在成大負責英文及德文教學。
第一位擔任成大圖書館館長,長達十年。
第一位以台灣教育議題為博士論文的學者。
第一位台灣籍教授以台語白話字創作台灣新文學者。

 

第二屆311 台灣教師節電子賀卡設計比賽入選作品公告(2024/2/8) 看作品Khòaⁿ chok-phín

第二屆311 台灣教師節電子賀卡設計比賽辦法(2023/11/15止)

 

2023第一屆311 台灣教師節電子賀卡設計得獎資訊

 

行動劇「搶救成功大學林茂生教授」by成大台語通識課,2023.12.28 @成功大學圖書館廣場

 

 

行動劇「搶救成功大學林茂生教授」by成大台語通識課,2023.12.28 @成功大學圖書館廣場

 

 

 

 

 

Siong-koan lin-kiat 相關連結

 

314台灣詩人節&王育霖詩人檢察官台語詩賞活動網頁

二二八台語歌詩文化節活動網頁

台灣詩人節紀念王育霖詩人檢察官

台南二二八紀念館與台灣教師節

論設立林茂生教授紀念圖書館的必要

928日不是台灣教師節

釘根母語台灣學教育

【越南想想】蛤!?端午節源頭來自越南

【越南想想】為何越南人不再過清明節?

越南想想】越南二二八的啟示(上)

【越南想想】越南二二八的啟示()